REGULAMIN PARKINGU DOZOROWANEGO PARK FOR YOU 05-090 Raszyn ul. Słowikowskiego 75

REGULAMIN OBOWIĄZUJE OD 1 stycznia 2021r DO ODWOŁANIA.

Każdy wjeżdżając na teren parkingu wyraża bezwarunkową zgodę na postanowienia niniejszego “Regulaminu” i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.

1. Regulamin dostępny jest do wglądu w biurze obsługi parkingu, oraz w widocznym miejscu przy wjeździe na parking.

2.Firma PARK FOR YOU Karol Sądej. (właściciel parkingu przy ul.Słowikowskiego 75 (zwany w dalszej części Właścicielem), zawiera umowy najmu miejsca postojowego z klientem (zwanym w dalszej części Użytkownikiem) na zasadach określonych niniejszymi warunkami i przepisami Kodeksu Cywilnego.

  1. Właściciel zastrzega sobie prawo bezwarunkowej odmowy zawarcia umowy najmu miejsca postojowego jeśli pojazd wypełniony jest przedmiotami nie należącymi do wyposażenia seryjnego samochodu.

  2. Zawarcie umowy najmu miejsca postojowego Użytkownika parkingu z Właścicielem parkingu

następuje z chwilą wykupienia miejsca na terenie parkingu (czego dowodem jest bilet parkingowy).

5. Parking jest czynny całą dobę przez wszystkie dni w roku. Jednakże Właściciel parkingu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie czasu otwarcia parkingu, bez podania przyczyny.

6.Opłaty za parkowanie pobierane są z góry (przed wydaniem biletu parkingowego) w systemie dobowym, według cennika ustalonego przez Właściciela.

7.Opłata za parkowanie naliczana jest za każdą rozpoczętą dobę.

8. Cennik usług znajduje się na stronie www.parkingiokecie.pl

9. Opłata za przedłużony postój wynosi 5 zł za dobę.

10. Po opłaceniu należności za najem miejsca parkingowego, Użytkownik otrzymuje bilet parkingowy zawierający m. in. datę wjazdu i wyjazdu, godziny wjazdu i przybliżoną godzinę wyjazdu, telefon kontaktowy do biura parkingowego i kierowcy .

11. Wjazd na parking odbywa się przez szlabany wyposażone w system rejestracji wjazdów. Klient zobowiązany jest pozostawić bagaże oraz pasażerów w strefie wypakowania bagażu, a następnie wjechać przez szlaban na parking i zająć miejsce w wybranym przez pracownika dostępnym miejscu i sektorze.

12. Szlaban jest otwierany dopiero po dokonaniu zapłaty.

13. Odbiór pojazdu następuje wyłącznie za uprzednim zwrotem oryginału biletu parkingowego. Oryginał biletu jest jedynym dokumentem upoważniającym Użytkownika do odbioru pojazdu, a Właściciela parkingu do wydania pojazdu okazicielowi oryginału biletu parkingowego.

14. W przypadku zaginięcia lub zagubienia oryginału biletu parkingowego obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50zł.

15. Każdy kierowca pojazdu wjeżdżający na teren parking bezwarunkowo zobowiązany jest:

1.zatrzymać się przed szlabanem i poczekać na jego otwarcie przez obsługę parkingu

2.poczekać na pracownika parkingu który wskaże wynajęte miejsce postojowe

16. Każdy kierowca pojazdu (Użytkownik) korzystający z parkingu bezwarunkowo zobowiązany jest do przestrzegania:

1. znaków drogowych pionowych i poziomych,

2. poleceń obsługi parkingu oraz innych osób lub służb posiadających uprawnienie w tym zakresie (Policja, Żandarmeria Wojskowa itp.)

17. W czasie wykonywania na parkingu manewrów parkowania Użytkownik (kierowca pojazdu) musi bezwzględnie uważać na pojazdy sąsiednie. Niedochowanie należytej staranności, bądź niezastosowanie się do poleceń obsługi skutkuje

page3image43118976 page3image43119168

obciążeniem Użytkownika bezwarunkową i pełną odpowiedzialnością za poczynione szkody.

18. W związku z zawarciem Umowy najmu miejsca postojowego, Właściciel Parkingu nie odpowiada wobec Klienta za zwrot pojazdu Klientowi w stanie niepogorszonym oraz za szkody wyrządzone w pojeździe oraz w rzeczach znajdujących się zwykle w pojazdach, w tym za szkody z tytułu ich kradzieży.

19. Właściciel parkingu nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą (gradobicie, powódź, wichura, intensywne opady deszczu, uderzenie pioruna itp.).

20. Właściciel parkingu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez gryzonie, ptactwo.

21. W przypadku niewłaściwego zaparkowania pojazdu, w szczególności jeśli spowoduje to utrudnienia w ruchu innych pojazdów, Klient wyraża zgodę na przestawienie pojazdu na własny koszt w wysokości 300zł.

22. Dane do faktury należy podać podczas składania rezerwacji poprzez formularz rezerwacji na naszej stronie internetowej, lub obsłudze Parkingu bezpośrednio po wjeździe na parking. Faktury wystawiamy i drukujemy na życzenie klienta po jego powrocie z lotniska.

23. Sądem właściwym dla dochodzenia roszczeń wynikających z wykonywania umowy przechowania

jest każdorazowo Sąd właściwy miejscowo dla Właściciela Parkingu.

24. Klienci chcący skorzystać z darmowego i opcjonalnego transferu, zobowiązani są do stawienia się na parkingu 30 minut przed rozpoczęciem swojej odprawy.

25. W wypadku gdy podróż klienta nie dojdzie do skutku z przyczyn niezależnych od Właściciela, zostanie pobrana opłata w wysokości 50 złotych (koszty paliwa, każdorazowa opłata za wjazd na terminal odlotów, zużycie samochodu itp) po odbyciu transferu powrotnego z lotniska organizowanego przez parking.

26. W wypadku spóźnienia się klienta na parking, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za mogące z tego wyniknąć spoźnienie się na lot z Lotniska Chopina.